Min politik

Liberal demokrati


Ifall EU ska förbli ett liberalt projekt måste unionen skärpa åtgärderna mot länder som tummar på mänskliga rättigheter. Länder som mottar EU:s bidrag måste kunna uppvisa grundläggande liberala rättigheter. I Ungern används judar, flyktingar och HBTQ-personer som ett slagträ för en nationalistisk populism som vill välta västvärldens syn på demokrati. I den andan har regeringen begränsat media, oppositionens verksamhet och domstolarnas oberoende. Även fast valen i Ungern är förhållandevis rättvisa, är demokratin högst ihålig. Ihålig i den bemärkelsen att landet fullständigt saknar liberalism. EU måste stå upp för den liberala demokratin.

  Ett öppet Europa

  En kontinent präglad av frihet,

  tolerans och möjligheter.


     Sí

    YES

  OUI

    JA!

  Min politik

   • Inga EU-stöd till länder som kränker rättsstaten.
    EU:s nästa långtidsbudget måste innehålla konkreta villkor för att länder ska kunna få ekonomiska bidrag. Stöd ska bara gå till länder som fullt ut respekterar grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Sverige ska inte acceptera en budget där detta inte ingår.

    

   • Demokrati – målet för EU:s bistånd.
    Såväl det svenska som det europeiska biståndet ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Diskussioner kring mänskliga rättigheter, demokrati, sexuella och reproduktiva rättigheter samt HBTQ-rättigheter ska vara centrala med länder som tar emot bistånd, tecknar handelsavtal eller på annat sätt samarbetar med EU.


   • En gemensam Europeisk asylpolitik.
    Rätten att söka asyl är en central del av Genèvekonventionen som varje EU-land har åtagit sig att följa.De länder som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt, men för de som vägrar ta sitt ansvar ska stöden från EU:s sammanhållningspolitik minskas.

    

   • En europeisk arbetsmarknad – på riktigt.
    I en tid då miljoner européer går utan jobb samtidigt som vissa länder och regioner skriker efter arbetskraft måste det blir enklare att flytta mellan EU-länderna. Jag vill vill fortsätta att utveckla den fria rörligheten för att stärka konkurrenskraften och välfärden i EU, exempelvis genom gemensamma digitala portaler som gör det enklare att söka jobb i andra länder.

    

   • Värna aborträtten.
    Varje medlemsland bestämmer själv över sin abortlagstiftning, men det hindrar inte Liberalerna eller EU från att verka för rätten till fri abort. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska utan risk för repressalier ha rätt att genomföra abort i ett annat EU-land.


   • Fler lagliga vägar att ta sig till Europa.
    Fler människor som finns i UNHCR:s flyktingläger måste på ett humant och ordnat sätt få en laglig väg till EU som inte inbegriper smugglare. Ett EU-system för vidarebosättning av kvotflyktingar skulle också avlasta grannländerna i konflikternas närområden som idag tar ett stort ansvar för att ta emot flyktingar. Barnfamiljer ska kunna återförenas och få sina asylskäl prövade i samma EU-land

     

   • Ta till vara på varje människas potential.
    Det finns en enorm outnyttjad kraft i Europa. Från Sverige, där arbetslöshetsskillnaden mellan utomeuropeiskt födda och inrikes födda är skrämmande hög - till södra Europa som har världens mest välutbildade hemmafruar. Det är ett sådant otroligt slöseri med resurser och drömmar.

    

   • Öka valdeltagandet i Europa.
    Det är huvudsakligen vi politikers fel att valdeltagandet är så pass lågt som det är. Vi har inte lyckas förmedla på ett lättbegripligt sätt varför EU-valet är viktigt och varför väljares röster gör skillnad. Samtliga politiska aktörer i hela Europa har här ett ansvar att ta valet närmare väljarna. Framförallt till valets förstagångsväljare.

    

    • En klimatpolitik med tydliga mål.
     Parisavtalet är den självklara utgångspunkten för våra klimatmål, tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling. Till 2050 ska EU ha uppnått en situation där vi inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål fram till 2030 ska EU minska de egna utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent i förhållande till 1990 år nivå. Det är inte säkert att ens denna utsläppsminskning är tillräcklig och vi bör ha beredskap att skärpa detta delmål ytterligare under de närmsta åren.

    • Låt inte kärnkraftsmotståndet riskera klimatet.
     För klimatets skull behövs fortsatt kärnkraften, vilket även FN:s klimatpanel understryker. Vi har inte råd att stänga kärnkraftverk när så många länder inom EU fortsatt är beroende av kol och gas. Även om dessa beslut är nationella är det viktigt att de diskuteras på EU-nivå eftersom exempelvis det tyska beslutet att fasa ut kärnkraftverken i förtid fått en kraftig påverkan på hela Europas energisystem med ett fortsatt stort beroende av kolkraft.


    • Inför en europeisk flygskatt.
     Alla transporter ska bära sina klimatkostnader, oavsett om de sker på land, vatten eller i luften. Det är orimligt att flygets bränsle inte beskattas på samma sätt som andra fordonsslag. Liberalerna vill därför införa en bränslebaserad flygskatt för resor inom och mellan EU-länder som tar sikte på flygets faktiska utsläpp. Chicagokonventionen, som innehåller förbud mot beskattning av flygbränsle på internationella flygningar, bör omförhandlas för att driva på en utveckling mot mer bränslesnåla flygplan och minskade utsläpp från flygsektorn.

     

    • Rädda haven – ta krafttag mot plast.
     Liberalerna vill se en bindande målsättning om att all plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Vi stödjer ett förbud mot vissa engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast och vill se en avgift på plast som inte återvinns. Det driver på EU-länderna att öka takten i återvinningen och att vid behov införa nationella plastskatter. Liberalerna vill även införa ett gemensamt system för pant på flaskor och aluminiumburkar i EU och tydligare regler på den inre marknaden för miljöhänsyn i utformningen av förpackningar.
    • Stärk EU:s röst i världen.
     EU ska vara en gemensam stark röst för fred, mänskliga rättigheter och demokrati vilket kräver att unionen måste kunna agera snabbt och effektivt i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.


    • Mediernas oberoende måste värnas.
     Tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen har en unik och stark reglering i Sverige och denna måste fortsatt försvaras inom ramen för EU-samarbetet. Under senare år har vi även sett hur tryck- och yttrandefriheten åsidosatts och journalister mördats i flera europeiska länder. Vi ska vara en glasklar röst för en stärkt yttrande-, tryck- och pressfrihet runt om i EU och internationellt.


    • Fortsätt riva hinder för rörlighet.
     Den inre marknaden är EU:s största framgångssaga och bidrar varje dag till jobb och tillväxt, men också till konkurrens över gränserna, vilket leder till lägre priser och högre kvalitet för konsumenterna. EU måste fortsätta riva de hinder som finns kvar för att den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer ska fungera och bekämpa alla försök i medlemsländerna att införa protektionistiska regler, särskilt på tjänsteområdet.

      

     • Stärkt skydd för HTBQ-personer.
      Jag ska verka i EU och internationellt för att stärka HBTQ-personers rättigheter som en del av de mänskliga rättigheterna. Diskrimineringsskyddet på EU-nivå måste stärkas. Rättsakter inom ramen för EU-samarbetet ska alltid erkänna den samkönade familjen fullt ut.

      

     • Frihandel för att motverka fattigdom.
      Ett av de viktigaste verktygen för att minska fattigdomen i världen är ökat företagande och handel. EU ska arbeta aktivt med frihandelsavtal och tullättnader för att stödja haltande och begynnande ekonomiers utveckling. Innovation och företagande ger individer och länder möjlighet att långsiktigt lyfta sig själva ur fattigdom och ekonomiskt beroende.

      

     • Reformerat blåkort för enklare arbetskraftsinvandring.
      Europas länder måste bli bättre på att attrahera både spetskompetens och personer som vill arbeta i mindre kvalificerade yrken. Det europeiska systemet med “Blue Card” ska reformeras och öppnas upp för fler än bara dem med spetskompetens och höga löner.  

      

     • Stärk värdet av din valsedel.
      Folkvalda är till för folket, inte tvärtom. Transparens och ansvarsutkrävande är därför något jag anser är oerhört viktigt att väljarna kan förvänta sig av ens företrädare. Det är därför självklart att jag kommer, ifall jag blir vald, redovisa mina kvitton för mina väljare. Det är trots allt våra gemensamma skattemedel jag använder. Den liberala demokratin behöver stärkas i EU. Det handlar dels om att väljares valsedel vart femte år får större tyngd, dels om att vi lyckas övertyga fler väljare att rösta men vi politiker har också ett oerhört stort ansvar att dels göra valet relevant men också genom att ta väljarens förtroende på allvar och förvalta det med största respekt. 

      

     • En europeisk koldioxidskatt.
      Vi behöver införa en europeisk koldioxidskatt, vilket skulle vara en av de mest effektiva åtgärderna för att ställa om och minska utsläppen, från bland annat transportsektorn, samt bana väg för innovation och grön teknik. Genom en sådan skatt kan EU även med trovärdighet trycka på för att få fler länder i världen att följa efter. Skatten ska på sikt tas in på EU-nivå och vara en intäkt till EU-budgeten. Som ett första steg bör en harmoniserad lägstanivå för koldioxidbeskattning i EU:s medlemsländer införas.

     • En avvecklingsplan för kolkraften i Europa.
      Den europeiska energiproduktionen bör snarast fasa ut de kraftverk som drivs med fossila bränslen. Liberalerna vill se en vidareutveckling av de EU-instrument som finns för att stötta människor och samhällen i övergången till en grön ekonomi genom investeringar i infrastruktur, utbildning och liknande kombinerat med konkreta planer för utfasning av befintliga kolkraftverk.


     • Det måste bli enklare att ta tåget över landsgränser i Europa.
      Den som vill resa i Europa finner sig ofta hänvisad till flyget eftersom det ofta kan vara dyrt, tidskrävande och komplicerat att resa med tåg. Liberalerna vill se sammanlänkade biljettsystem som möjliggör att boka biljetter mellan länder från tågbolagens och andra plattformars bokningssajter. Precis som för flygtrafik behöver reglerna för tågtrafik i EU vara helt gemensamma. EU behöver fortsätta att se över och ta bort de hinder som här återstår. Den tågresenär som missar en anslutning på grund av försening ska ombokas av tågbolaget såsom görs vid flygresor idag. Liberalerna vill underlätta för ökad andel godstransporter via tåg.

      

     • Modernisera EU:s budget.
      Vi behöver ändra EU:s budget avsevärt. Jag vill halvera bidragen till jordbruket, fasa ut stödet till fossila bränslen helt och investera i grön teknik, infrastruktur och forskning.

     Liberala Europa


     I EU-parlamentet samarbetar vi i den liberala partigruppen Alde, Alliance of Liberals and Democrats of Europe.


      Telefon: 08-7864079

      Adress: Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm